Statut

Statut Fundacji „Mała Wielka Zmiana”

§1
1. Monika Styczek, zwana dalej “Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 28 listopada 2012, Fundację o nazwie: Fundacja „Mała Wielka Zmiana”, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r.
o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedziba Fundacji znajduje się we wsi Holeszów, gmina Hanna.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Ministerstwem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach
obcych.

§ 3

Celem Fundacji jest rozwój lokalnych społeczności poprzez ich aktywizację w takich obszarach jak: rolnictwo ekologiczne, edukacja, kultura, ochrona zdrowia i ochrona środowiska, zrównoważony rozwój oraz agroekologia.

§ 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe, prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące:
a. działania służące budowie właściwych postaw społeczeństwa obywatelskiego (organizacja spotkań tematycznych, warsztatów, szkoleń, seminariów
i konferencji),
b. działania wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego, współpracę rolników ekologicznych i projekty edukacyjne i szkoleniowe dla rolników w kraju i za granicą,
c. działania wspierające społeczności lokalne i wszystkie instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych aspektach życia społecznego (jak np.: rolnictwo ekologiczne, edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna) – organizacja i współorganizacja projektów mających na celu przedstawienie spektrum możliwości stojących przed współczesnym człowiekiem, jak koncerty, wystawy, warsztaty motywacyjne,
d. działania mające na celu wyrównywanie szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem m.in. niepełnosprawnych, uchodźców, dzieci
i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych (programy stypendialne, prowadzenie świetlic środowiskowych),
e. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju kultury, edukacji, nauki, informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej (nawiązywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami, jak ambasady, celem lepszego dotarcia do instytucji zagranicznych, których profil działalności może służyć realizacji wspólnych celów),
f. programy badawcze, informacyjne, których celem jest zdobywanie i promocja wiedzy na temat zjawisk społecznych, środowiskowych i kulturalnych, ekonomicznych, politycznych (np. opracowywanie badań prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki badania opinii publicznej i upowszechnianie ich wyników w celu lepszego naświetlenia i zrozumienia problemów dotyczących np. ograniczeń rozwojowych społeczności lokalnych),
g. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
h. projekty innowacyjne w zakresie rozwoju sektora rolno-spożywczego (upowszechnianie wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego poprzez organizację warsztatów, szkoleń i seminariów),
i. działalność wydawniczą
2. Poza realizacją inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała
z innymi podmiotami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych, m.in., poprzez działania sponsoringowe.
Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje z Polski lub z innych krajów, zbliżone w zakresie swoich celów do celów Fundacji.

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 2 100zł.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z darów, publicznych zbiórek i imprez,
d. odsetek i depozytów bankowych,
e. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, także papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych pochodzących z rynku kapitałowego,
f. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec przeznaczenie tych środków na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli nie ma mowy o precyzyjnym określeniu celu tych środków, Zarząd Fundacji może je przeznaczyć na wybrany cel statutowy.
5. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 3 i § 4.
6. Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację celów statutowych.

§ 6

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§7

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która jest prowadzona w rozmiarach służących realizacji jej celów.
3. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje formy działania w obszarach:
– PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
– PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
– PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
– PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
– PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
– PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
– PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
– PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
– PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
– PKD 84.21.Z Sprawy zagraniczne
– PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
– PKD 85.59.A Nauka języków obcych
– PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
– PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
– PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
– PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
– PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
– PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
– PKD 18.11.Z Drukowanie gazet
– PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
– PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami
– PKD 58.11.Z Wydawanie książek
– PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
– PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
– PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
– PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
– PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
– PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

§ 8

Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.

§ 9

1. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator na dwuletnią kadencję.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków i w kolejnych kadencjach powoływany jest przez ustępujący Zarząd w kolejnych wyborach, na dwuletnią kadencję.
3. Kolejnych Prezesów Zarządu powołuje ustępujący Zarząd, przy akceptacji przez Radę.
4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych i merytorycznych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń, klastrów
i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f. podejmowanie decyzji o powoływaniu i odwoływaniu Dyrektora Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
6. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
7. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu może pełnić Dyrektor Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa przynajmniej dwóch członków Zarządu.

§ 12

1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją obecny skład Rady.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków i powoływana jest na kadencję 2 lat.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
7. Strukturę organizacyjną i formy działania Rady określa Regulamin.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych
i finansowych.

§ 14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 15

1. Decyzja o likwidacji Fundacji może nastąpić w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.