Fundacja Mała Wielka Zmiana wystąpiła przeciwko fermom drobiu

W związku z planowaną inwestycją budowy ferm drobiu tuż obok obszaru NATURY 2000 jak również siedziby naszej fundacji postanowiliśmy wystąpić jako strona w postępowaniu administracyjnym i sprzeciwić się powyższej inwestycji. Poniżej prezentujemy pismo złożone do Gminy Podedwórze w tej sprawie.
A tutaj znajdą Państwo wszystkie pozostałe dokumenty związane z planowaną inwestycją degradującą środowisko naturalne – https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/index.php?id=227

Fundacja Mała Wielka Zmiana
Holeszów 117
22-220 Hanna
Wójt Gminy Podedwórze
Podedwórze 44
21-222 Podedwórze

Szanowna Pani Wójt,

Niniejszy wniosek składamy na podstawie art.123 w zw. z art. 31 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) i art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz jako Strona w postępowaniu na mocy Postanowienia (IGZ.6220.3.17.2020) Wójt Gminy Podedwórze z dnia 13.07.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1 i 3 obręb Nowe Mosty, gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”.

Jako strona w postępowaniu administracyjnym , kierując się troską o ochronę środowiska, zrównoważony rozwój a w szczególności zdrowie i życie mieszkańców pobliskich wsi, zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że raport oddziaływania na środowisko nie wyjaśnia w sposób rzetelny istotnych konsekwencji przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji na danym terenie zielonym, należy przedstawić raport inwentaryzacji przyrodniczej, który określa, jaka występuje na nim bioróżnorodność. Inwentaryzacja to spis na podstawie prac terenowych i studialnych podstawowych elementów przyrody znajdujących się na określonym obszarze. Ekspertyza ta uwzględnia głównie przyrodę ożywioną (m.in. faunę, florę, zespoły zbiorowisk roślinnych, ogólny potencjał przyrodniczy analizowanego terenu). Zadaniem osoby przeprowadzającej inwentaryzację, jest zbadanie całego terenu pod względem wartości przyrodniczych. Pozwala to ustalić, czy na obszarze, który jest oddany pod inwestycje, nie występuje chroniona fauna i flora oraz jej potencjalne siedliska. Taka ekspertyza przyrodnicza umożliwia kategoryzowanie terenu oraz planowanie realizacji inwestycji z poszanowaniem zasad ochrony przyrody.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wymagane jest dobrą praktyką przy realizacji każdej inwestycji. Zaniechanie lub niepoprawne wykonanie ekspertyzy może mieć swoje konsekwencje w opóźnieniu wydania lub wręcz odmowie wydania decyzji środowiskowej. Przedstawiony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawiera jedynie lakoniczne stwierdzenie, że wizja terenowa nie wykazała występowania gatunków chronionych. Taka informacja nie stanowi inwentaryzacji przyrodniczej, o której mowa powyżej. Prawidłowo wykonana inwentaryzacja przyrodnicza trwa 12 miesięcy, co stanowi pełen cykl rozwojowy zarówno gatunków flory, jak i fauny.

W związku z powyższym powołując się na ustawę o ochronie przyrody (art. 56 i 83 b) oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 51, 62 a i 66) wnioskujemy o wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję i terenów przylegających. Inwentaryzacja przyrodnicza przygotowywana w formie zbiorowej dokumentacji, zawierać powinna wyniki i wnioski z przeprowadzonych działań wraz z opisem zastosowanej metodyki badań. Waloryzacja przyrodnicza polega na nadaniu zbadanym obszarom i gatunkom określonej kategorii – według wartości przyrodniczej.

Zastrzegamy sobie jako Strona prawo w postępowaniu do składania dalszych wniosków dowodowych i opinii w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

Monika Styczek-Kuryluk
Prezes Fundacji Mała Wielka Zmiana